PRIVACY STATEMENT ACTIEVESENIOREN.BE

ActieveSenioren.be hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en het respecteren van jouw privacy.

In deze Privacy policy (of privacy statement) willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. ACTIEVESENIOREN.BE houdt zich volledig aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

Dit brengt met zich mee dat wij:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring;
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als ACTIEVESENIOREN.BE  zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of de uitoefening van uw rechten, kan dit via onderstaande contactgegevens:

ACTIEVESENIOREN.BE

Deel van: Eenmanszaak: DeZaak

Met ondernemingsnummer: BE 0697.706.647

Leuvensesteenweg 481

3370 Boutersem

info@actievesenioren.be

Telefoon : 0498752598

Contactpersoon: David Claes

 Welke persoonsgegevens verwerken wij en waarom

Uw persoonsgegevens worden door ACTIEVESENIOREN.BE verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden (telkens met vermelding van de rechtsgronden), waaronder:

 • het nakomen van onze wettelijke verplichtingen, gekoppeld aan het inzetten van vrijwilligers (verzekeringsplicht, opmaak nominatieve lijst forfaitaire kostenvergoedingen, respecteren van de wettelijke grenzen voor toekenning kostenvergoeding, …)
 • het plannen van vrijwilligersactiviteiten en het contacteren van en communiceren met vrijwilligers in dat kader (gerechtvaardigd belang)
 • het betalen van kostenvergoedingen aan vrijwilligers (gerechtvaardigd belang)
 • Het controleren van de inhoud van het ActieveSenioren.be en Forum en ACTIVITEITEN. Zonder het doorgeven van uw gegevens is er geen mogelijkheid om op het Forum informatie te plaatsen. Of activiteiten toe te voegen aan de website.
 • om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van ActieveSenioren.be (uitvoering overeenkomst)
 • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen (toestemming betrokkene)
 • Het omkaderen en begeleiden van vrijwilligers ( bij meldingsplicht voor uitkeringsgerechtigde vrijwilligers) alsook het relatiebeheer naar vrijwilligers toe (verjaardag) (toestemming betrokkene)
 • Het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting / gerechtvaardigd belang)
 • … (Bij de verder uitwerking van de site kunnen deze gegevens aangevuld worden)

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen, verwerken en bewaren:

 • Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres i.f.v. communicatie, vervullen wettelijke verplichtingen en begeleiding
 • b.t kostenvergoedingen: bedrag, bankrekeningnummer voor uitbetaling, bewijsstukken (bij werkelijke kostenvergoeding), aard en bedrag kostenvergoedingen die elders verkregen worden (verklaring op eer)
 • Over het verrichte vrijwilligerswerk: omschrijving, start- en einddatum, aantal dagen i.f.v. planning, registratie en opmaak nominatieve lijst kostenvergoedingen
 • Handtekening (als onderdeel verklaring op eer, kostennota enz.)
 • Kopie verblijfstitel of –document / bewijs van recht op materiële opvang, zodat organisatie mogelijkheid van vrijwilligerswerk kan bewijzen bij controle

… 

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens van u hebben verkregen.

Voor de hierna vermelde gegevens geldt dat ACTIEVESENIOREN.BE ze pas verwerkt wanneer u daartoe uw uitdrukkelijke toestemming geeft nadat u, los van andere aangelegenheden, over de specifieke doelstellingen van die verwerking geïnformeerd bent:

 • Verjaardagen
 •  

Van de vrijwilliger wordt verwacht dat hij elke wijziging van zijn persoonsgegevens onmiddellijk spontaan en schriftelijk doorgeeft aan ACTIEVESENIOREN.BE

 Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van derde, gespecialiseerde partijen aan wie wij de volgende taken uitbesteden:

 • het verzorgen van de internet omgeving (webhosting, cloudsysteem);
 • het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, CRM systeem …);
 • het verzekeren van onze vrijwilligers
 • het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen
 • boekhouding en betalingen (kostenvergoedingen)
 • … (vul aan en pas aan waar nodig)

Met elk van deze partijen (verwerkers) hebben we een verwerkersovereenkomst afgesloten waarin de nodige afspraken opgenomen zijn om de beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is, of wij hier een gerechtvaardigd belang voor hebben. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek met machtiging van het parket  (persoons)gegevens bij ons opvraagt, controle vanuit de inspectiediensten op het naleven van de regels rond het toekennen van kostenvergoedingen en de verplichtingen uit de vrijwilligerswet in het algemeen, het overmaken van persoonsgegevens aan de subsidiërende overheid die dit oplegt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.  U heeft het recht deze toestemming te weigeren en om deze ten allen tijde in te trekken.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn

 ACTIEVESENIOREN.BE bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Concreet worden de persoonsgegevens bewaard tijdens de volledige duurtijd van het vrijwilligerswerk, of langer wanneer hetzij een wettelijke of decretale bepaling dit oplegt (wettelijke bewaartermijnen van documenten bijvoorbeeld),  hetzij de wettelijke verjaringstermijn van een eventuele rechtsvordering ten aanzien van of door ACTIEVESENIOREN.BE dit rechtvaardigt.

Voor leden van de website worden de gegevens bewaard tot de dag dat het lid besluit zich af te melden als lid van de website.

 Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen en de vertrouwelijkheid ervan te waarborgen. Waaronder maatregelen die de gegevens beschermen tegen inbreuken, verlies en  onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens ACTIEVESENIOREN.BE van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren / anonimiseren waar mogelijk / nodig en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
 • Wij werken met een bijkomende beveiliging via MCAFee Secure
 • … (vul aan en pas aan waar nodig)

Uw rechten omtrent uw gegevens

U hebt recht op inzage en kopie van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben.U hebt recht op correctie en aanvulling wanneer uw gegevens onjuist of onvolledig zijn.

U mag eisen dat uw persoonsgegevens  gewist worden wanneer ze niet langer noodzakelijk zijn ten aanzien van de doeleinden waarvoor ze werden verzameld of verwerkt, wanneer er geen gerechtvaardigd doel meer bestaat voor de verwerking, wanneer u  terugkomt op uw toestemming betreffende de verwerking van bepaalde gegevens en de organisatie zich niet kan baseren op een ander gerechtvaardigd doel voor de verwerking.

U hebt het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te laten beperken wanneer u de juistheid van die gegevens betwist of wanneer u zich verzet tegen de verwerking van de gegevens (zie verder) zodat de gegevens alleen nog verwerkt kunnen worden met uw toestemming , voor de vaststelling van de uitoefening of de verdediging van rechten voor de rechtbank of voor de bescherming van de rechten van een andere persoon.

U hebt  het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die verband houden met uw bijzonder situatie, tenzij voor de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de inachtneming van de contractuele of wettelijke verplichtingen van de organisatie. 

U kunt de persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt en die wij geautomatiseerd verwerken, ontvangen in een 

gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat, zodat u deze kunt doorgeven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke of zodat wij deze, op uw vraag en als dit technisch mogelijk is, kunnen overmaken aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

Voor de verwerking van persoonsgegevens die wij op basis van uw toestemming hebben verkegen, kunt u uw toestemming om het even wanneer intrekken. De verwerking van deze gegevens vóór de intrekking van de toestemming blijft geldig.

 Bovenaan dit privacy statement staat hoe u contact met ons kan opnemen om uw rechten uit te oefenen.    (U kan ons ook contacteren via de contactpagina van onze website www.actieveseniore.be). (om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren). Om uw identiteit te controleren vragen wij u om een kopie van uw identiteitskaart mee te sturen. We raden je sterk aan om daarbij je pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te vermelden dat het om een kopie gaat.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens of over de uitoefening van uw rechten dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit ( Privacy Commissie) , dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming, of om een procedure in rechte aan te spannen.

 Wijziging privacy statement

ACTIEVESENIOREN.BE kan zijn privacy statement wijzigen.  Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 31-10-2018  Oudere versies van ons privacy statement zullen in ons archief worden opgeslagen.

Stuur ons een e-mail als u deze wilt raadplegen.

 

Privacy & Cookies

Op deze pagina wordt uitgelegd hoe we op ACTIEVESENIOREN.BE omgaan met persoonsgegevens en welke cookies er door onszelf en derden worden geplaatst.

Privacy

Wij gaan zorgvuldig met geregistreerde gegevens zoals e-mail en namen om. Wij verkopen geen e-mail of andere gegevens en geven niets uit handen. Registreren is bedoeld om te reageren op de site en om je te kunnen profileren. Mochten we in de toekomst toch commerciële boodschappen willen versturen, dan zal dit uiteraard opt-in zijn en word je niet ongevraagd benaderd. Ook met gegevens die met contactformulieren of via e-mail naar ons worden verstuurd gaan we zorgvuldig om. Deze persoonlijke gegevens worden als vertrouwelijk informatie behandeld.

Cookies

Om ACTIEVESENIOREN.BE aan te bieden maken we gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door de browser op de harde schrijf van je computer wordt opgeslagen.

ACTIEVESENIOREN.BE plaatst enkele cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de site. Denk hierbij aan ingelogd zijn en het mogelijk maken om te reageren.

Het gebruik van cookies is van groot belang voor het goed laten draaien van onze website, maar ook cookies waarvan je niet direct het effect ziet (zoals Google Analytics) zijn zeer belangrijk. Zonder anonieme input van bezoekers hebben wij geen beeld van het gebruik van de website en hoe we hem kunnen verbeteren. e advertising cookie die wordt geplaatst zorgt middels een zogeheten ‘frequency cap’ dat je niet continu wordt benaderd door dezelfde advertentie.

De ‘tracking cookies’, die worden geplaatst voor voor analytische doeleinden of advertenties, zijn zogenaamde ‘third party cookies’. Deze cookies worden niet door ons zelf geplaatst, maar door derde partijen. Om deze reden kunnen wij hier geen verantwoording voor nemen.

Wil je niet dat er cookies worden geplaatst? Dan kun je cookies eenvoudig uitzetten via je browser.

Overzicht van gebruikte cookies

Hieronder wordt beschreven welke cookies ACTIEVESENIOREN.BE zelf plaatst en van welke third-party cookies gebruik wordt gemaakt.

Google Analytics

Via Google Analytics worden op Marketingfacts geanonimiseerd gegevens over het surfgedrag verzameld. Zo kunnen wij zien hoe bezoekers zoals jij de website gebruiken. Wij gebruiken deze informatie om gefundeerde beslissingen te nemen over de inrichting onze website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. De verkregen informatie wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google verstrekt deze informatie ook aan adverteerders om inzicht in de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Wil je niet dat je klikgedrag wordt bijgehouden? Dan kan je via de website van Google een browser plugin downloaden die dit voorkomt. Deze instelling geldt dan voor alle websites die je bezoekt, dus niet alleen voor ACTIEVESENIOREN.BE. Je kunt de browserplugin hier downloaden.

Functionele cookies

Kernfuncties 
Dit zijn cookies die strict noodzakelijk zijn voor het functioneren van de website. Zonder deze cookies kunnen bepaalde onderdelen niet worden gebruikt. Zo wordt er op ACTIEVESENIOREN.BE gebruik gemaakt van cookies om in te kunnen loggen en te reageren. Ook worden cookies gebruikt om instellingen en voorkeuren te onthouden.

Sociale knoppen 
Op de site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op Facebook, Twitter, Google Plus en LinkedIn. Deze knoppen zijn stukjes code van de sociale media zelf, en maken gebruik van een cookie. Deze cookie onthoudt dat je ingelogd bent zodat je niet elke keer op Twitter of Facebook hoeft in te loggen zodra je iets wilt delen. Om te zien wat zij met persoonsgegevens doen die zij met deze code binnen krijgen, kun je de privacyverklaringen van FacebookTwitterGoogle+ en LinkedIn (welke regelmatig kunnen wijzigen) inzien.

Embedded content 
In blogartikelen kan gebruik worden gemaakt van content die op andere sites wordt gehost en op ACTIEVESENIOREN.BE wordt ontsloten. Denk hierbij aan Slideshare presentaties, YouTube video’s en Storify. Op vergelijkbare wijze als de sociale knoppen maken deze codes vaak gebruik van cookies. Wat zij met de cookies en persoonsgegevens doen kun je vinden in het privacybeleid van de desbetreffende dienst. Wij hebben hier geen controle op.

Advertising cookies

Om advertenties te serveren wordt een cookie van TRADETRACKER geplaatst. Deze cookie houdt geen surfgedrag en persoonlijke informatie bij, en zorgt er alleen voor dat niet continu dezelfde advertenties worden vertoond. Dit wordt ook wel een ‘frequency cap’ genoemd. Als je desondanks deze cookie niet wilt laten plaatsen kun je dit aangeven

Algemene voorwaarden ACTIEVESENIOREN.BE

ActieveSenioren.be hecht veel waarde aan eerlijke en duidelijke algemene voorwaarden.

In de algemene voorwaarden willen we heldere en transparante informatie geven over welke voorwaarden gelden op www.actievesenioren.be. 

Je kan ActieveSenioren.be steeds bereiken via deze contactgegevens:

ACTIEVESENIOREN.BE

Leuvensesteenweg 481

3370 Boutersem

actievesenioren@gmail.com

Telefoon : 0498752598

Contactpersoon: David Claes

Algemene voorwaarden site:

 1. Om een volledige toegang te krijgen tot de website is het nodig je te registreren op www.actievesenioren.be
 2. Iedereen die zich registreert bevestigt zich te houden aan de algemene voorwaarden van de site
 3. Alle gegevens die leden op de site plaatsen zijn zijn voor hun eigen rekening. Men wordt dan ook verondersteld de rechten te hebben over de geplaatste content.
 4. Leden worden verondersteld te handelen als een goede huisvader -moeder en geen kwetsende of dreigende taal te gebruiken naar andere leden.
 5. De verantwoordelijken van www.actievesenioren.be hebben ten allen tijden het recht een lid de toegang tot de website te ontzeggen of een account te verwijderen.
 6. Artikels die door leden van de site worden op de site geplaatst worden eerst door de redactie gelezen en eventueel aangepast. Wanneer de artikels niet voldoen aan de nodige standaard heeft de redactie het recht het artikel te weigeren. 
 7. Activiteiten die door leden worden toegevoegd aan de activiteitenkalender worden eerst door de redactie gelezen en eventueel aangepast. Wanneer de activiteiten niet voldoen aan de nodige standaard heeft de redactie het recht de activiteit te weigeren.
 8. Producten die door leden worden toegevoegd aan de Webshop worden eerst door de redactie gelezen en eventueel aangepast. Wanneer de producten niet voldoen aan de nodige standaard heeft de redactie het recht de producten te weigeren.
 9. Wanneer producten worden verkocht via de webshop, is de verkoper verantwoordelijk voor de afhandeling en het opsturen van het product naar de koper. ActieveSenioren.be werkt enkel als platform om de producten en diensten aan te bieden. 
 10. De inkomsten van de webshop worden binnen de 10 dagen gestort op rekening van de verkoper. Dit indien www.actieveseniore.be in het bezit is van een geldig bankrekeningnummer van de verkoper.
 11. Op de verkoopwaarde van elk product wordt een commissie van 5% ingehouden door www.actievesenioren.be dit om de kosten van het aanbieden van dit platform te bekostigen. Deze commissie wordt ook duidelijk vermeld bij het invoegen van een nieuw product. Leden hebben het recht hun verkoopprijs zelf te bepalen. 
 
Algemene voorwaarden Webshop:

 

De webshop is voorlopig gesloten

 

 

 

Welkom!

X
X
X